Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

INFORMACJA O DNIACH DODATKOWO WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. M. KOPERNIKA W MILICZU

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim ustalił dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 20120/2021:

2.11. 2020r. ( poniedziałek)

4, 5.01. 2021r ( poniedziałek, wtorek)

30.04.2021r. (piątek)

25-27.05.2021 ( wtorek środa, czwartek)- egzamin  ósmoklasisty- dni dodatkowo wolne dla uczniów klas 1-7

04.06. (piątek)

 Uczniowie, którym rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

Ze względów organizacyjnych zobowiązuje się rodziców, których dziecko będzie korzystało w danym dniu z zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole, o zgłoszenie tej informacji do wychowawcy na 3 dni robocze przed dniem wolnym. Zgłoszenie należy wpisać do zeszytu kontaktowego dziecka.

                               Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 1 M. Kopernika w Miliczu

                                                                                                 Krystyna Piosik

OPINIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

OPINIA RADY RODZICÓW